ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между vkysno.eu(наричан по-долу „ВКУСНО”) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн vkysno.eu и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „ВКУСНО” (наричани за краткост Услуги).
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на „ВКУСНО” (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Условия за използване на Сайта на vkysno.eu

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че „ВКУСНО” не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, статии, рецепти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. „ВКУСНО” само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

Достъпът до Услугите Стоките е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница на www.vkysno.eu

1.1. Достоверност

„ВКУСНО” не носи отговорност за достоверността на информацията предоставена на vkysno.eu и всички негови поддомейни, тъй като информацията (рецепти, статии, истории, форумни теми и др.) се предоставя в по-голямата си част от потребителите на сайта или са използвани допълнителни източници.

2. Задължения на потребителя при попълване на формуляра за качване и публикуване на рецепта, статия или лични данни

За целите на използване на Сайта на „ВКУСНО”, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на формуляра за качване и публикуване на рецепта, статия или лични данни; В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, „ВКУСНО” има право да му откаже изпълнение за качване и публикуване на рецепта или статия и „ВКУСНО” не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена услуга по качване и публикуване на рецепта, статия или лични данни, извършени във връзка с получената от потребителя информация.

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на „vkysno.eu”

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на „ВКУСНО” при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което „ВКУСНО” изпълни неточно заявената от потребителя поръчка или услуга, „ВКУСНО” не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка или услуга и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя

С настоящите Общи условия „ВКУСНО” уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни от Председателя на Комисията за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от „ВКУСНО” по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на „ ВКУСНО”, както и да получават информация от „ВКУСНО” на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на „ ВКУСНО”” чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от „ВКУСНО” за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.

„ВКУСНО” уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

„ВКУСНО” си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.

„ВКУСНО” предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на „ВКУСНО”или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на „ВКУСНО” или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което „ ВКУСНО” притежава разрешение за ползване
„ВКУСНО”си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между „ВКУСНО” и лицето публикуващо информацията.

Предоставените препратки на Сайта на „ ВКУСНО” към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от „ВКУСНО” и по отношение на използването на препратката извън Сайта на „ВКУСНО” настоящите Общи условия не се прилагат.

„ВКУСНО” не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на „ВКУСНО”и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия „ВКУСНО” информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и „ВКУСНО” не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

5. Политика на поверителност на „ВКУСНО” (подробна информация)

С приемането на настоящите Общи условия Потребителя дава изричното си съгласие за обработването на предоставени от него/нея лични данни от страна на „ВКУСНО”. „ВКУСНО” обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Потребителя само за следните цели:

• Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;
• Контактуване с Потребителите;
• Контактуване, свързано с обслужване на клиенти и статистически цели.

„ВКУСНО” може без съгласието на Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от „ВКУСНО” за подобряване на Услугите, предоставяни на Потребителите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Общите условия на vkysno.eu, ако действията на Потребителя са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на „ВКУСНО” и / или на трети лица с които „ВКУСНО” има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.
Потребителя има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Общите условия на „ВКУСНО” и се отказва от всякакви права, описани в тях, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата в настоящите Общи условия
За да упражни правата Потребителя се свързва с „ВКУСНО” посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време и упражнява правото си писмено (електронна поща, факс, препоръчана поща и др.).
Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Потребителя има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.
Политиката на поверителност на „ВКУСНО” се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителя. „ВКУСНО” не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.
„ВКУСНО”се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Потребителя дава съгласие „ВКУСНО”, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Потребителя на трети лица в България или чужбина, в това число на различни държавни и общински органи, на лица в рамките на „ВКУСНО”, на свързани с „ВКУСНО” лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на „ВКУСНО” и на свързани с „ВКУСНО” лица и дружества във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Потребителя, статистика и т.н. С приемане на настоящите Общи условия Потребителя се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.
„ВКУСНО”може да обработва и предоставя на трети лица лични данни по повод извън описаните в този Документ цели в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.
„ВКУСНО” не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

6.Злоупотреба с данни

Потребителят (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.
„ВКУСНО” не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на „ВКУСНО”.
Потребителят се задължава да информира „ВКУСНО” при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.
„ВКУСНО” не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Потребител, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере деактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.
Контактите, осъществени от страна на „ВКУСНО” чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

6.1.Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или „ВКУСНО” и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са ги постигнали:

А)Достъп до какъвто и да било вид данни за друг Потребител използвайки Профил или друг метод.
Б)Промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от „ВКУСНО” към неговите Потребители.
В)Повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата.
Г)Достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от „ВКУСНО” към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

6.2. Допълнителна поверителност – бисквитки (кукита, cookies)

Трети страни могат да записват и четат бисквитки (кукита, cookies) на Вашия браузър или да ползват уеб броячи (web beacons) за да събират информация. Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка

6.2.1. Бисквитката DART на DoubleClick

Google, като трета страна в ролята на доставчик на реклама, използва бисквитки за показването на реклами на този сайт. С помощта на бисквитката DART Google показва реклами на посетителите на сайта въз основа на техните посещения както на този, така и на други сайтове в Интернет. Потребителите могат да откажат използването на бисквитката DART, като посетят страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Във всеки момент имате възможност да откажете използването на бисквитки, както когато започвате да използвате сайта ни, така и след като вече сте приели бисквитките. Достатъчно е да промените настройките на Вашия браузър, така че да се ограничи или изключи използването на бисквитки, или да изтриете бисквитките, които вече са записани на Вашия компютър. В такива случаи обаче е възможно да не можете да използвате някои функции на сайта ни.

За допълнителна информация за Google Analytics и използваните от него бисквитки, моля запознайте се с политиката относно бисквитките на Google Analytics, достъпна на посочения линк.

7. Отговорност

„ВКУСНО” не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието.
„ВКУСНО” не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.
Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на „ВКУСНО”, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с „ВКУСНО” чрез наличните данни за контакт, така че „ВКУСНО” да може да вземе информирано решение.
„ВКУСНО” не гарантира на Потребителя достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на „ВКУСНО”.
„ВКУСНО” не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от Съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.
„ВКУСНО” не носи отговорност в случай на използване от страна на Потребителя и трети лица на интернет страници и/или съдържание изпратено до Потребителя чрез всякакви средства (електронни, телефон, чрез интернет страници, е-mail или служители на „ВКУСНО”).

7.1.„ВКУСНО” не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

А)Услугата или съдържанието /информацията/ ще отговаря на изискванията на Потребителя .
Б)Услугата или съдържанието /информацията/ ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
В)Съдържанието /информацията/ ще задоволят изискванията или очакванията на Потребителя.
Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Потребител и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата.

8. Спорове и приложимо право

8.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, продукт, Профил или Услуга, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (Интернет страницата, електронно / телефон / друго) Потребителят се съгласява с тези Общи Условия.
8.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребител и „ВКУСНО” ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.
8.3. „ВКУСНО” не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.
8.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 6.2.), които могат да настъпят между Потребител и „ВКУСНО” или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.
8.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.
8.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

9. Обратна връзка

Ако Потребител има някакви въпроси или предложения относно „ВКУСНО”, може да свърже на чрез готовата „форма на контактна“ в меню „контакти“ или на e-mail: office@vkysno.eu
Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.vkysno.eu, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на „ВКУСНО”.
България, София
Email: office@vkysno.eu
www.vkysno.eu

Настоящите Общи условия са приети на 01.01.2016 г. и влизат в сила от 01.02.2014 г.
При използване на Сайта на „ВКУСНО”, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА „ВКУСНО” С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА VKYSNO.EU, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.